Agrimex, spol. s r.o. Agrimex, spol. s r.o.
 

Aktuality

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT NAŠE ZÁKAZNÍKY, ŽE K OCHRANĚ VAŠEHO ZDRAVÍ STÁLE NABÍZÍME K PRODEJI NÁŠ VÝROBEK  SANAG...
Vážení zákazníci, z důvodu ochrany vás zákazníků, našich zaměstnanců a jejich rodin,JE NUTNÉ, ABY MĚL ŘIDIČ  PŘED...

Informace pro obchodní partnery a kontaktní osoby

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Agrimex, spol. s.r.o.

IČ: 18127495

se sídlem Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě

 

                               INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KONTAKTNÍ OSOBY

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

            Vážení obchodní partneři,

 

Tyto zásady mají za cíl informovat Vás jakým způsobem AGRIMEX, spol. s.r.o. (dále jen „AGRIMEX“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (dále „ zpracování osobních údajů“)

Osobními údaji se rozumí informace, které se týkají určité osoby, kterou leze na základě této informace, v případě s kombinací s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které AGRIMEX v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává jsou identifikační údaje (převážně jméno, příjmení) a kontaktní údaje (převážně e-mailová adresa, telefonní číslo) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (Dále jen „obchodní partneři“).

 

OBSAH

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem budou využívány?

Z jakých zdrojů získává společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje?

Sdílí společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Předává společnost AGRIMEX osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho bude společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje zuchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

            Správcem údajů je AGRIMEX, spol. s.r.o., IČ 18127495, se sídlem Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném RS Brno, oddíl C, vložka 1586.

Společnost AGRIMEX určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje společnosti AGRIMEX naleznete v kapitole „ Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost Agrimex zpracovává?

            v tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje AGRIMEX o obchodních partnerech zpracovává.

 

Obchodní partneři

Osobní údaje

(kategorie a příklady)

Účel zpracování

První základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje

 

 

·         Jméno a přijmení,

·         Pozice, společnost,

·         E-mail, telefonní číslo

·         Adresa,

·         Platební a dodací údaje.

·         Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,

·         Evidence a vymáhání případných pohledávek

·         Uzavření a plnění smlouvy,

·         Oprávněný zájem společnosti AGRIMEX na vymáhání pohledávek

Údaje pro marketingové účely

 

 

·         Jméno a příjmení,

·         Pozice, společnost,

·         E-mail, telefonní číslo,

·         Informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci

·         Nároky na slevy a výhody

·         Propagace a podpora prodeje produktů a služeb AGRIMEX,

 

·         Souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely.

·         Oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

 

Z jakých zdrojů společnost AGRIMEX získává Vaše osobní údaje?

AGRIMEX získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů nebo z veřejně dostupných zdrojů (tj. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve společnosti AGRIMEX.

Sdílí společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a)      Externí poskytovatelé služeb

       AGRIMEX využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zajména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností AGRIMEX předány určité osobní údaje obchodních partnerů.

      Externí poskytovatel služeb služeb jsou však společnosti AGRIMEX prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů. Se všemi těmito poskytovateli má AGRIMEX uzavřené písemné smlouvy o zpracován osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů společnosti Agrimex pro zabezpečení osobních údajů.

b)     Sdělování osobních údajů třetím osobám

Agrimex je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třemi osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů

      Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

·         Správní a obdobné orgány (finanční úřady),

·         Finanční instituce (banky, pojišťovny)

·         Policie, státní zastupitelství,

·         Externí poradci

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

AGRIMEX za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů osobních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Agrimex udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních partnerů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinnost mlčenlivosti.

Jak dlouho bude společnost bude AGRIMEX Vaše osobní údaje uchovávát?

AGRIMEX uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze pro dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů AGRIMEX.

      Pokud údaje společnost AGRIMEX zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit do jeho odvolání.

Jaké jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochrnu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

·         Práva na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

·         Právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže,

·         Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním za strany společnosti AGRIMEX, příp. zpracovatelů,

·         Právo na vymazání osobních údajů, především pokud:

o    již nejsou dále potřebné pro další zpracování,

o   byl odvolán souhlas k jejich zpracování,

o   bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování,

o   byly zpracovány nezákonně

o   musejí být vymazány podle právních předpisů

·         právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

o   subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud AGRIMEX neověří jejich správnost,

o   zpracování je proti zákonné,

o   je AGRIMEX už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků,

o   subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud AGRIMEX neověří, zda oprávněné zájmy společnosti AGRIMEX převažují nad zájmy subjektu údajů.

·         Právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti AGRIMEX. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány;

·         Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek,

·         Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se domníváte, že AGRIMEX porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo  v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte dotaz ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

AGRIMEX, spol. s. r. o.

Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě

e-mail: agrimex@agrimex.cz, tel: 568 840 006, 568 840 126

 

Změny těchto zásad

Je možné, že tyto zásady AGRIMEX rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti AGRIMEX (www.agrimex.cz/podpora) v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Naše společnost AGRIMEX nebude žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají s dříve získanými údaji čili nedojde k žádným změnám se zpětnou platností.